About

บริษัท เอ เอส อินเตอร์ พาร์ท จำกัด  เป็นผู้ให้บริการงานปั๊มโลหะทุกชนิด ด้วยเครื่องจักรขนาด 45 –1200 ตัน สามารถตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์,รถจักรยานยนต์ , เครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ ทางบริษัท ฯ ได้เน้นถึงคุณภาพเป็นสำคัญ อีกทั้งได้พัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และธุรกิจมีการขยายตัวเติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอ มีลูกค้าให้ความไว้วางใจมอบหมายให้ทางบริษัท ฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นงานตลอดระยะเวลาเรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นงานปั๊มขึ้นรูปโลหะทุกชนิด , ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ , ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ ปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ , งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ ทุกชนิด , ซึ่งปัจจุบันงานที่ทางบริษัทฯ มีการให้บริการอยู่จะเป็นการปั๊มชิ้นส่วนยานยนต์ ตามแบบของทางลูกค้า เป็นหลัก

บริษัท เอเอส อินเตอร์พาร์ท จำกัด   42/2 หมู่6 ถนนเพชรเกษม ตำบลปากแรต  อำเภอ บ้านโป่งจังหวัด ราชบุรี  70110.

Tel. 032 342 402 , Fax. 032 342 403  Mobile : 089 918 2818

Fiber Laser Cutting

ตรงต่อเวลา

ผลิตสินค้ามีคุณภาพ

ใส่ใจบริการ